سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ساری
سامانه آموزش نسخه 110
           
  نام کاربری :      
  رمز عبور :      
              
       
   
     
         
     
         
  19:2:0 سه شنبه 29 اسفند 1396
  IP:54.224.94.8 = S-1-5-21-307191920-934181183-444267147-1004 == IAU-WEB-SIDA\sida